Items where Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Õ | Š
Number of items: 498.

A

Aan, Ave (2020) Kooli sisejooksuraja kattematerjali kasutajauuring Tõrva Gümnaasiumi näitel. [thesis] [en] Study of the Material for the Running Track of the School on the Example of Tõrva Gymnasium.

Aare, Lelii (2020) Materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile Härma Ehitus OÜ-s. [thesis] [en] Accounting of Tangible Fixed Assets according to Estonian Financial Reporting Standard in private limited company Härma Ehitus.

Abner, Martha (2020) Ehitusinformatsiooni klassifitseerimissüsteemi analüüs ja testimine. [thesis] [en] Analysing and Testing the Classification System for Construction Information.

Adler, Karl (2020) Tootmisliinide seisakute vähendamine Saint-Gobain Glass Estonia SE näitel. [thesis] [en] Downtime Reduction of Production Lines in Saint-Gobain Glass Estonia SE.

Afanassenko, Andrei (2020) Kildmurdude tekkimise ennetamine Stadler FLIRT rongide rattapaaridel. [thesis] [en] The Prevention of Wheel Thread Spalling on Stadler FLIRT trains.

Aibast, Regina (2020) Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ja erivajadustega noortele suunatud vaba aja keskus. [thesis] [en] Nõmme high school sports hall and leisure center directed for disabled youth.

Aigro, Madis (2020) Geokomposiitsete dreenmattide kasutamise võimalused tee muldkehades. [thesis] [en] Possibilities of Using Drainage Composites in Road Embankment.

Aksalu, Lauri (2020) Madalpinge rippkeerdkaabli mõju rikete vähendamisele. [thesis] [en] Low Voltage Aerial Bundled Power Cables Effect on Decreasing Failures.

Alamets, Rene (2020) Dirhami sadamahoone projektlahendus. [thesis] [en] Project of Port Building of Dirhami.

Alatsei, Triin (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja vastavus nõuetele teenust pakkuva ettevõtte näitel. [thesis] [en] Compliance with internal accounting requirements in the example of a service company.

Allik, Reiko (2020) Tänavate rekonstrueerimistööde töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project.

Alp, Rauno (2020) AS Viking Motors töökoja reorganiseerimine. [thesis] [en] Reorganizing Viking Motors AS Workshop.

Anderson, Helger (2020) Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest. [thesis] [en] Use of Operating Systems and End User Awareness of the Possibilities of the Systems.

Anderson, Tamara (2020) Materiaalse põhivara arvestus põllumajandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting of tangible assets on the example of an agricultural organisation.

Andrejev, Aleksander (2020) Viljavedu raudteel 2019. aasta hooaja näitel. [thesis] [en] Grain transport by rail on the example of the season 2019.

Angeelika, Kaja (2020) Kultuurimägi. [thesis] [en] Culture Hill.

Aniste, Janter (2020) Raudbetoonist varikatuse sarruse projekteerimine. [thesis] [en] Dimensioning of the Reinforcement System of Reinforced Concrete.

Aništšenko, Olga (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine kaubandusettevõttele. [thesis] [en] Preparation of Internal Accounting Rules for Trading Undertakings.

Areda, Kati (2020) Pimedate Ööde Filmifestivali Kinokeskus. [thesis] [en] Cinema Centre of Black Night´s Film Festival.

Areng, Janar (2020) Hajatootmisest tingitud pingekvaliteedi hälvete leevendamine. [thesis] [en] The Impact of Distributed Generation on Voltage Quality and Ways to Mitigate Deviations.

Arge, Helar (2020) Prügikasti kallutaja "Finska" tehnoloogia loomine. [thesis] [en] Creation of Garbage Container Tilting Device "Finska" Technology.

Arna, Rauno (2020) Eesti täisealise mehe ostuotsust mõjutavad tegurid habemeajamisvahendite soetamisel. [thesis] [en] Factors Affecting the Purchase Decision of an Estonian Adult Man when Purchasing Shaving Products.

Aros, Celine (2020) Rakvere linna tänavate seisukorra analüüs. [thesis] [en] Street Condition Analysis of the City of Rakvere.

Arro, Terje (2020) Koolikiusamine ja selle vähendamise võimalused Lääne-Virumaa koolide näitel. [thesis] [en] “School Bullying and the Possible Ways of Reducing It on the Example of the Schools in Lääne-Virumaa”.

Arslan, Firat; AK, Volkan; Yaprak, Emrah (2020) house element models - Virtec project. [interactive exercise]

Aru, Marianne (2020) Maastikumuutused nahkhiirte talvituspaikade ümbruses. [thesis] [en] Landscape Changes in the Vicinity of Bat Hibernation Roosts.

Arula, Merike (2020) Töötaja tööga seotuse ja organisatsioonilise õigluse seosed Lõuna-Eesti Selverites. [thesis] [en] Connections between employee engagement and organizational justice in South-Estonian Selvers.

B

Baranov, Fred (2020) Ostujuhtimise optimeerimine Evelekt AS näitel. [thesis] [en] Purchasing Management Optimization on The Example of Evelekt Ltd.

Brona, Mark (2020) Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Reconstruction Works of Tallinna Mustjõe Gymnasium.

C

Carmen, Kaag (2020) Töötajate motiveeritus lisamüügiks Da Vinci Pasta ja Pitsa restoranis. [thesis] [en] Employees motivation for upselling at Da Vinci Pasta and Pizza restaurant.

D

Dejev, Erik (2020) Erinevate foorijuhtimissüsteemide mõju liiklusohutusele ja läbilaskvusele. [thesis] [en] Impact of Different Traffic Light Control Systems on Safety and Permeability.

E

Eeron, Merili (2020) Logistika infosüsteemi kasutajaliidese funktsioonide identifitseerimine. [thesis] [en] Identification of Functions of Logistics Information System for the User Interface.

Ehman, Saara-Merilin; Sahkai, Sanna-Aleksandra (2020) Politsei- ja Piirivalveameti välivormi parendusettepanekute väljatöötamine. [thesis] [en] The Development of Improvement Suggestions for Estonian Police and Border Guard Board Field Uniforms.

Ehrstein, Ly (2020) Organisatsioonile pühendumise seosed organisatsiooniliikmelise käitumisega Harju Tarbijate Ühistus. [thesis] [en] Organizational commitment relation with organization citizenship behavior in Harju Consumers Cooperative.

Eigi, Allan (2020) Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus valduste osaühingus. [thesis] [en] Corporate social responsibility in Valduste Ltd.

Engel-Lepp, Evelin (2020) Bioloogilise vanema roll asenduskodus elava lapse elus - lapsevanemate reflektsioonid. [thesis] [en] The role of biological parent in the life of a child living in a substitute home – the reflections of parents.

Enri, Leht (2020) CAPA protsessi juurutamine Nefab Packaging OÜ näitel. [thesis] [en] CAPA Process Implementation in Example of Nefab Packaging OÜ.

Erm, Tuuli (2020) Tootmise monitooringu andmebaasi loomine ettevõttes Lasita Maja AS. [thesis] [en] Creating a Production Monitoring Database on the Example of Lasita Maja AS.

Erman, Aget (2020) Tegevusjuhendaja töö psüühikahäirega inimesega deinstitutsionaliseerimise protsessis. [thesis] [en] Mental health support workers job in deinstitutionalization process.

Evert, Juhannes (2020) Modulaarse ümberehituskomplekti projekteerimine kaubikusse täismassiga kuni 3,5 t. [thesis] [en] The Design of a Modular Van Conversion Kit for Vans with Maximum Gross Weight of 3,5 tonnes.

Evert, Kristi (2020) Iseteeninduskassade kasutamine Jõgeva Majandusühistu kaupluses. [thesis] [en] Use of Self-Service Cash in the Store of Jõgeva Economic Cooperative.

F

Feldmann, Siim (2020) Gaas autokütusena transpordis Scania näitel. [thesis] [en] Gas as an Automotive Fuel in Scania Trucks.

Firstova, Anna; Tarmo, Artur (2020) Elektrolüütiliste ja autokatalüütiliste pinnete uuringud ja rakendused. [thesis] [en] Research and Practical Pork of Electrolytic and Autocatalytic Plating.

Fomina, Anna (2020) Stroomi Rannahoone. [thesis] [en] Stroomi Beach house.

G

Gansen, Mairi (2020) Tööandja rikkumised töösuhetes Töövaidluskomisjoni otsustele ja kohtupraktikale tuginedes. [thesis] [en] Infringements by the employer in an employment relationship based on the decisions of the Labor Dispute Committee and Estonian court practice.

Gendrikson, Maarek (2020) Sõidulehe arvestuse digitaliseerimine kaughaldusteenuse kasutusele võtuga 1.Jalaväebrigaadi näitel. [thesis] [en] Digitization of logsheet with the introduction of the remote administration service on the example of the 1st Infantry Brigade..

Griffel, Anett (2020) Elva veekeskus. [thesis] [en] Elva water center.

Grün, Ottomar William (2020) Hosteli ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of the Hostel.

H

Hansen, Maili (2020) Konkurentsivõimelise sortimendi planeerimine Hepa 1 tanklas. [thesis] [en] Planning a Competitive Assortment Strategy at Hepa 1 Petrol Station.

Haponen, Helina (2020) Personalidokumentatsiooni audit IPF Digital AS-s. [thesis] [en] Human resources documentation audit in ’IPF Digital AS’.

Heinloo, Merit (2020) Rohelise logistika edendamise võimalused GlaxoSmithKline Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve Green Logistics on The Example of GlaxoSmithKline Eesti OÜ.

Heinsalu, Eleri (2020) Gaasi- ja diiselveoki tasuvusaja erinevus. [thesis] [en] Payback time difference comparing gas and diesel truck.

Helandi, Dmitri (2020) Parema käe reegli järgimine kaubanduskeskuste parklates. [thesis] [en] Following the Priority to the Right Rule in Shopping Malls' Parking Lots.

Helm, Maarja (2020) Protsesside kaardistamine Stora Enso Eesti AS Näpi saeveski näitel. [thesis] [en] Process Mapping on the Example of Stora Enso Eesti AS Näpi Sawmill.

Hindok, Marleen (2020) Aspergeri sündroomiga laste toimetulek ja suhtlus igapäevaelus. [thesis] [en] Children diagnosed with Asperger's syndrome coping and communication in everyday life.

Hindrichson, Fred (2020) Sõidukite esiklaasi vigastuste analüüs ja tekketingimuste tuvastamise juhend kindlustusseltsidele. [thesis] [en] Analysis of Vehicle Windscreen Damage and Guidelines for Determining Conditions for Insurance Companies.

Hints, Ahti (2020) "Ärihoone ja ridaelamute tööde organiseerimise projekt". [thesis] [en] "Organizing the Construction of Terraced Houses and a Commercial Building".

Horovets, Vladimir (2020) Seadistatava rakise projekteerimine silindriliste metallkonstruktsioonide robotkeevitamiseks. [thesis] [en] Designing of Adjustable Fixture for Robotic Welding of Cylindrical Metal Structures.

Huik, Moonika (2020) Tarbija ostukäitumise mõjutamine kaupluses Mohito. [thesis] [en] Influence of consumer purchase behavior in Mohito store.

I

Ilusk, Janet (2020) Personali arendamise võimalused ettevõttes Telia Eesti AS. [thesis] [en] Personnel development methods in Telia Eesti AS..

Ilves, Argo (2020) Newline tahvli lühitutvustus. [instructional video]

Iris, Lints (2020) Tööeetika uuring Tähesaju Selveris. [thesis] [en] Survey of work ethics in Tähesaju Selver.

Ivainen, Tuuli (2020) Juhtimisstiilide uuring koolieelses lasteasutuses. [thesis] [en] Study of management styles in a pre-school institution.

Ivanov, Maksim (2020) Hecon Light MCC lahenduste projekteerimine ja soojuskatsed. [thesis] [en] Hecon Light MCC Solution Project and Thermal Tests.

Iveete, Leht (2020) Põlva uuenenud keskus. [thesis] [en] Renewed city centre of Põlva.

J

Jakobson, Keili (2020) Vee kategooria analüüs ABC Supermarketsi Tartu kauplustes. [thesis] [en] Water category analysis in ABC Supermarkets stores located in Tartu.

Jakunin, Kerdo (2020) Milrem AS Tarneahela parendamine. [thesis] [en] Improvement of Milrem AS Supply Chain.

Jarnõhh, Oleg (2020) Ehitustööde organiseerimine remondihalli näitel. [thesis] [en] The Organization of Construction Works Based on the Example of Repair Workshop Building.

Jemeljanov, Andrei (2020) Äriplaan loodavale ettevõttele BT Joogid OÜ. [thesis] [en] Business plan for to be established company BT Joogid OÜ.

Jerjomenko, Natalja (2020) Stroomi Rannahoone. [thesis] [en] Stroomi Beach House.

Joa, Aleks (2020) Elektriajamiga sõidukite süttimisohu ennetamine ro-ro laevadel. [thesis] [en] Prevention of Electrically Powered Vehicle Fires on Ro-Ro Ships.

Joosepson, Leila (2020) Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele. [thesis] [en] Compliance of accounting software products used in Estonia with the requirements and expectations arising from the digital transformation.

Juhandi, Karl (2020) Starship Technologies OÜ tootmismahu suurendamine. [thesis] [en] Scaling the Manufacturing Process in Starship Technologies OÜ.

Junus, Karl (2020) Kaitsekinnaste paigaldusmasina projekteerimine polüuretaanvahu tootmisliinile. [thesis] [en] Development of The Automatic Glove Gluing Machine for Polyurethane Foam Production Line.

Juurik, Kaspar (2020) Lao- ja büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the construction of the warehouse and office building.

Juurikas, Arles (2020) Miinimumpalk kui motivaator tööle asumiseks. [thesis] [en] Minimum wage as a motivator for starting work.

Juus, Laura (2020) Soome suuna veoringide optimeerimise võimalused ettevõttes CF&S Estonia AS. [thesis] [en] Options for Transportation Roundtrip Optimization between Estonia and Finland – A Case Study at CF&S Estonia AS.

Juuse, Marit (2020) Erivajadusega lapse tugiisiku vajalikkus ja olulisus Jõhvi valla lasteaedades ja koolis. [thesis] [en] The necessity and importance of special needs children's support person in kindergartens and a school in Jõhvi Parish..

Jänts, Sander (2020) Koostu "Purustaja rull" tootmestamine. [thesis] [en] Assembly "Roller Crusher" Production Process.

Järv, Anne (2020) Turunduse ja müügiedenduse võimalused läänemaa Circle K kütuse jaeketis. [thesis] [en] Marketing and sales promotion opportunities in the fuel retail chain in Läänemaa Circle K.

Järveläinen, Robert (2020) Haiglakorpuse ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising Construction Work On the Hospital Block.

Jõe, Kaupo (2020) Wiru Auto OÜ hetkeseisu kaardistamine hooldusnõunike tööprotsesside analüüsi ja rahuloluuuringu kaudu. [thesis] [en] Wiru Auto Current Situation Mapping Through Service Advisor Workprocess Analysis and Satisfaction Survey.

Jõgeva, Maarek (2020) Digitaalse kahjuavalduse arendus sõiduki- ja liikluskahjude käsitlemisel. [thesis] [en] Insurance Claim Handling Development in Claim Application and Accident Statement.

Jõgis, Elena (2020) Töötajate motivatsioon ja pühendumise uuring transpordi ettevõttes. [thesis] [en] Employee motivation and commitment survey in a transport company.

Jürgensohn, Sten (2020) Ravila maantee isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of the Gravity Sewer System Pipeline of the Ravila Road.

Jürisson, Johannes (2020) Kuivkarteri õlitussüsteemi projekteerimine ja tootmine. [thesis] [en] Designing and Manufacturing of Dry Sump Oil System.

Jürvetson, Janre (2020) Autoremonditöökoja lisa tööposti planeerimine ettevõtte KR Tehnik OÜ näitel. [thesis] [en] Car Repair Shop Additional Work Post Planning on the Example of KR Tehnik OÜ.

K

Kaare, Keijo (2020) Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ. [thesis] [en] The impact of warehouses consolidation on distribution transport and staff costs in Via 3L OÜ.

Kadalipp, Risto (2020) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (KR). [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of Apartment Building.

Kai, Julge (2020) Erinevate generatsioonide motiveerimine Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla. [thesis] [en] Motivating different generations in Tallinn Children's Hospital.

Kalda, Oliver (2020) Viitamiseprogrammi Zotero kasutamine koostöös üliõpilastega. [other video]

Kaldre, Oliver (2020) Värviliinide tootmisefektiivsuse hindamine ettevõtte ETS NORD AS näitel. [thesis] [en] Production Efficiency Evaluation of Powder Coating Lines.

Kalja, Epp (2020) Äriplaani koostamine ettevõttele Rohemaja OÜ. [thesis] [en] Developing a Business Plan for a Company Rohemaja OÜ.

Kallaste, Valter Erik (2020) Mobiilse rehvivahetuspunkti tasuvusanalüüs Tallinnas ja selle lähiümbruses. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of a Mobile Tire Change Point in Tallinn and its Vicinity.

Kalma, Johanna Stina (2020) Elektroonilisel teel saadetavate arvete eelised ja kitsaskohad Stora Enso Eesti AS näitel. [thesis] [en] Advantages and difficulties of electronically forwarded invoices in the case of Stora Enso Eesti AS.

Kalmer, Kaurit (2020) Hansarent OÜ ärisuundade teenuste parendamine läbi haldussüsteemide arenduste. [thesis] [en] Improvement of Hansarent OÜ Business Directions Services through Administration System Developments.

Kalmet, Merleen (2020) Mõistekataloogi koostamine ettevõttele YKK. [thesis] [en] Compiling the Subject Catalogue for Company YKK.

Kand, Kristiane Karine (2020) Saku Vabaajakeskus. [thesis] [en] Saku Recreation Centre.

Kapanen, M (2020) Veskimetsa-Kopli 110 kV kaabelliini ekraanide maandamise lahenduste võrdlus. [thesis] [en] Analysis of Screen Grounding Solutions on Veskimetsa-Kopli 110 kV Cable Line.

Karlep, Piret (2020) Üksikisikute ja perede motivatsioon hooldusvanemaks saamisel. [thesis] [en] Motivation of individuals and families to become a foster parent.

Karma, Hanna-Kristel (2020) Eesti tarbija vastuvõtlikkus jätkusuutlikule kuvandile brändide Monki ja Reformation näitel. [thesis] [en] Estonian consumer's receptivity to a sustainable image on the example of the brands Monki and Reformation.

Karu, Kristo (2020) Polikliiniku rekonstrueerimistööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the reconstruction works of the Polyclinic.

Kasari, Kaspar (2020) Automüügi- ja teeninduse salongi rajamise tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Car Sale and Workshop Establishing Profitability Analysis.

Kase, Kristin (2020) Organisatsioonikultuuri seos tööjõu voolavusega jaekaubandusettevõttes. [thesis] [en] The relation between organizational culture and employee turnover in retail business.

Kasemetsa, Kaspar (2020) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (KKa). [thesis] [en] Organising the Construction of an Apartment Building.

Kasemägi, Kristina (2020) Lähisuhte lõppemine ja sellega toimetulek. [thesis] [en] Termination and management of intimate relationship.

Kasesalu, Meelike (2020) Projektijuhtimise parendamine ettevõttes NOTE Pärnu OÜ. [thesis] [en] Improving Project Management in Company NOTE Pärnu OÜ.

Kask, Kirsti/KK (2020) Tekstiilijäätmete ümbertöötlemise ja taaskasutamise võimalused BonBon Lingerie OÜ näitel. [thesis] [en] Possibilities to recycle and reuse textile waste based on BonBon Lingerie OÜ.

Kask, Oliver (2020) Projekteerimise kommunikatsiooni ja teabehalduse parendamine ühise andmehalduskeskkonna abil: Nordecon ehitusettevõtte juhtum. [thesis] [en] Improving Building Design Communication and Information Management with the Support of Common Data Environment: Nordecon's case.

Kask, Riho (2020) Linnaosa kergliiklusteede seisukord ja analüüs. [thesis] [en] Cycle and Pedestrian Pathway Condition Analysis in a City District.

Katsan, Kristel (2020) Kaubandusettevõtetes majandustarkvara Directo valiku ja juurutamisega seotud probleemid. [thesis] [en] Problems related to the selection and implementation of ERP Directo in trading commercial companies.

Keskküla, Raimo (2020) ADKE Grupp OÜ äriplaan. [thesis] [en] ADKE Grupp Ltd. Business Plan.

Keskrand, Hans (2020) Teekatete albeedo väärtuste mõõtmine ning albeedo mõju hindamine keskkonnale. [thesis] [en] Measuring the Road Pavement Surface Albedo Values and Assessing the Environmental Impact of Results.

Kesküla, Siim (2020) Tootlikkuse parendamine ettevõtte Saare Dolomiit-Väokivi OÜ näitel. [thesis] [en] Improving the Productivity of the Company on the Example of Saare Dolomiit-Väokivi OÜ.

Kiir, Laura (2020) Varavastaste süütegude käsitlemine eesti kaubandusettevõtetes. [thesis] [en] Anti-property misdemeanors handling in Estonian trading companies..

Kimber, Juss (2020) Järelteeninduse tööprotsesside parendamine ettevõttes City Motors AS. [thesis] [en] Improving After-Service Work Processes of City Motors AS.

Kink, Kadi (2020) Circle K Eesti AS teenindusjaama juhtide seotus organisatsiooniga. [thesis] [en] Circle K Eesti AS managers engagement to the organization.

Kirsila, Kaarel (2020) Sõiduki Chrysler 300C adaptsioon sõiduautodiagnostik tase 5 õppetööks. [thesis] [en] Adapting Vehicle Chrysler 300C to Car Diagnostic Level 5 Training.

Kitsingi, Gert-Kardo (2020) Lihatööstuse valgustuslahenduse analüüs ja parendusettepanekud. [thesis] [en] Analysis of the Meat Factory's Lighting Solution and Proposals for Improvements.

Kivi, Krista (2020) Varbikute kui uue toote turupotentsiaal. [thesis] [en] The market potential of Varbikud as a new product.

Kivilaan, Asso (2020) Hooldusosakonna klienditeeninduse uurimine ja parendamine Siller Auto OÜ näitel. [thesis] [en] Analyzing and Improving Customer Service of Maintenance Department Based on Siller Auto OÜ.

Kivimäe, Mihkel (2020) 3D-prinditud plastide mehaaniliste omaduste uurimine. [thesis] [en] Research of Mechanical Properties of 3D Printed Plastics.

Kivisild, Andres (2020) Maastikusuutlik elektriliikur. [thesis] [en] Off-Road Capable Electric Scooter.

Klap, Carolin (2020) Korterelamute ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of Apartment Buildings.

Klausner, Janno (2020) 6S-meetodite rakendamine ettevõttes Nefab Packaging OÜ konteinerite laadimise teenuse näitel. [thesis] [en] Application of 6S methods in Nefab Packaging LTD on the example of container loading service.

Klementsov, Mihkel (2020) Kergliikurite sõidudünaamika. [thesis] [en] Driving Dynamics of Micro-Mobility Vehicles.

Koho, Paula Lucia Johanna (2020) Vahelduvaeratsiooni mõju uurimine bioloogilisele reoveepuhastusele. [thesis] [en] Impact of Intermittent Aeration on Biological Wastewater Treatment.

Kohv, Carl-Caspar (2020) Muutused pikkade ja raskete autorongide teele lubamisel. [thesis] [en] Changes in allowing long and heavy vehicles on to the roads.

Kohv, Merit (2020) Rohelise kontori analüüs ABB AS peakontori näitel. [thesis] [en] Green Office Analysis in the Example of ABB AS Head Office.

Koit, Arnold (2020) Staatori mähiste vormimispingi asendamine universaalse vormimispingiga. [thesis] [en] Replacement of the Stator Coil Forming Machine by Universal Forming Machine.

Kokk, Katriin (2020) Eesti tarbija ostuotsused e-kaubanduses. [thesis] [en] Estonian consumer purchasing decisions in e-commerce.

Koll, Karina (2020) Äripindadega korterelamu ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising Construction Works of an Apartment Building with Commercial Premises.

Konsa, Ita (2020) Toimetulekutoetus Eestis - selle eelised ja puudused Rakvere näitel. [thesis] [en] Subsistence benefit in Estonia: advantages and deficiencies on the example of Rakvere.

Kontro, Kristo (2020) Diiselmootori kübemefiltri manipulatsioonide tuvastamine. [thesis] [en] Ascertaining the Manipulations of Diesel Particulate Filter.

Kool, Reet (2020) Tekstiilitööstuses kasutatavad kemikaalid ja regulatsioon. [thesis] [en] Chemicals and their regulations used in the textile industry.

Koop, Rasmus (2020) L6e kategooria linnaauto roolisüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Design of the Steering System for the L6e City Car.

Korjus, Katrin (2020) Sotsiaaltöötajate tööstress raskete olukordade taustal. [thesis] [en] Work stress among social workers in stressful circumstances.

Korolkova, Kairit (2020) Finantsmajandusliku olukorra analüüs Harju Tarbijate Ühistu näitel. [thesis] [en] Analysis of Financial Economic Situatsion Based on an Example of Harju Tarbijate Ühistu.

Kreem, Michell (2020) Kuressaare rannala planeering. [thesis] [en] Planning of Kuressaare seafront.

Krekker, Carina (2020) Töökoha organiseerimise korraldamine ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Workplace Reorganization on the Example of Company X.

Krigulson, Piret (2020) Töövõtulepinguga teenuse osutamise ja töötamisega seotud peamised kohtuvaidluste põhjused. [thesis] [en] Main causes of litigation related to the provision and operation of the service contract.

Kriisa, Marleen (2020) Hankeprotsess tarnijate leidmiseks brändi Helg näitel. [thesis] [en] Sourcing Process To Search Suppliers Based On The Helg Brand.

Kriiva, Kaur (2020) Plokiahela tehnoloogia rakendatavus tarneahelas. [thesis] [en] Blockchain technology Applicability in the supply chain.

Kristi, Kärner (2020) Töötajate motiveerimise võimalused aktsiaseltsis Helia Puit. [thesis] [en] Different Approaches to Ensure Employee Motivation in AS Helia Puit.

Kristi, Lepik (2020) Dokumentide haldamise kord Viljandi Gümnaasiumile. [thesis] [en] The Procedure of Document Management at Viljandi Gymnasium.

Kruus, Märt (2020) Ravila silla tehnilise seisukorra hindamine. [thesis] [en] Structural Condition Assessment of Ravila Bridge.

Kruusamägi, Kaire (2020) Töötaja ootused tuleviku töökohale ettevõtte Olerex AS Lõuna piirkonnas. [thesis] [en] Employee expectations for the future job in the South region of Olerex AS.

Kruusla, Elerin (2020) Ostuteekonna tulemuslikkus Avon OÜ e-kauplustes. [thesis] [en] Performance of Checkout Flow in Avon OÜ E-commerce Shops.

Kruzman, Teele (2020) Starship Technologies OÜ robotitehnikute koolitusvajadus. [thesis] [en] Training needs of Starship Technologies OÜ robot technicians.

Kubbi, Janar (2020) Alajaama piirkonna remondiprojekt. [thesis] [en] Substation Area Repair Project.

Kuivjõgi, Andra (2020) Jalakäijate liiklusohutuse tagamine Türi vallas. [thesis] [en] Ensuring traffic safety for pedestrians in Türi municipal.

Kuivjõgi, Iiris (2020) Liiklusohutuse analüüs Märjamaa riigiteel nr 20170 km 0-0,3. [thesis] [en] Traffic Safety Analysis on Märjamaa Road nr. 20170 KM 0-0,3.

Kukk, Riho (2020) Lihula 110 kV alajaama renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of Lihula 110 kV Substation.

Kull, Kristo (2020) Ettevõtte profiilide loomine sõltuvalt nende laokorralduse valikust. [thesis] [en] Creating company profiles depending on the choice of their warehouse management.

Kulp, Karel (2020) Autotehnikute rahulolu uuring Eurostauto OÜ näitel. [thesis] [en] Car Technicians Satisfaction Reasearch in Eurostauto OÜ.

Kuurmann, Madis (2020) Klinkerkivi sillutise sobivuse analüüs. [thesis] [en] Suitability Analysis of Laying Clinker Stone Pavement.

Kuusmik, Eliise Ingel (2020) Põllumajandusplast Eestis. [thesis] [en] Agricultural Plastic Waste in Estonia.

Kuznetsov, Juri (2020) Vase puuduse probleemi uurimine mähiste tootmises, ettevõttes ABB AS, Jüri M&G tehases. [thesis] [en] Investigation of the Problem of Copper Deficiency in the Coil Manufacturing Dept at ABB AS, Jüri M&G Factory.

Kängsepp, Karin (2020) Kvaliteedipõhimõtete järgimisest koduteenuse osutamisel Valgamaa omavalitsuste näitel. [thesis] [en] Compliance with quality principles in the provision of home services on the example of Valga County municipalities.

Kärner, Janar (2020) Töötajate rahulolu-uuring Viking Window AS näitel. [thesis] [en] Employee Satisfacation Survey Example of Viking Window AS.

Kätlin, Muug (2020) Biolagunevate köögijäätmete sorteerimise väikelahendus kodus kogumiseks. [thesis] [en] Biodegradable Waste Bin for Kitchen Waste-Collecting at Home.

Künnapuu, Kertu (2020) Kutsekooli katkestamiseni viivad põhjused kutsekeskhariduse katkestanud noorte hinnangul. [thesis] [en] Reasons that lead to dropping out of vocational school based on to the values of young people who have dropped out of vocational secondary education.

Kürsa, Mihkel (2020) 110 kV alajaama vahelduvvoolukeskuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of 110kV Substation AC Center.

Kütt, Rebeka (2020) Tootmise tugiüksuse loomine Thermory AS näitel. [thesis] [en] Production Support Unit Establishment in Thermory AS.

L

Laak, Ly (2020) Ettevõtjate teadlikkus rahapesust. [thesis] [en] Entrepreneurs’ Awareness of Money Laundering.

Laan, Merilin (2020) Alltöövõtjate hindamise protsessi standardiseerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Standardization of the subcontractors’ assessment process based on ACE Logistics Estonia AS.

Laanemäe, Klarika (2020) Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega. [thesis] [en] Supporting the Wellbeing of Eldery in Dispersed Settlements Through Volunteer Action.

Labanova, Oksana (2020) Kolleegilt kolleegile (1.2020) - Oksana Labanova. [other video]

Lahi, Ats (2020) Tootmisliini efektiivsuse parendamine sisemiste ressursside arvelt Smart Load Solutions OÜ näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of a Production Line at the Expense of Inner Resources Based on the Example of Smart Load Solutions OÜ.

Lainemaa, Triin (2020) Raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamisteenust osutavates ettevõtetes ja kohtupraktikas. [thesis] [en] Responsibility of the accountant and of the member of the management board in the companies providing accounting services and in the juridical practice.

Lall, Alan (2020) Korterelamute ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of Apartment Buildings.

Lampmann, Johannes-Aksel/JA (2020) Korterelamute ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction of Apartments.

Lang, Katrin (2020) Tallinn City Park koos hoonestusega. [thesis] [en] Tallinn City park with buildings.

Laos, Diana (2020) Jätkusuutlikkus kui trend rõivatööstuses. [thesis] [en] Sustainability as a trend in the clothing industry.

Larven, Kristel (2020) Finantsanalüüs ettevõttele Nurgapealne OÜ. [thesis] [en] Financial analysis of ’Nurgapealne OÜ’.

Laus, Anton (2020) Detaili 336957.02 tootmistehnoloogia koostamine. [thesis] [en] Compilation of Manufacturing Technology for Detail 336957.02.

Leemets, Mairit (2020) Sündmuste negatiivsed mõjud keskkonnale ning nende vähendamise viisid. [thesis] [en] Negative Effects of Events on the Environment and Ways to Reduce these Effects.

Leigri, Guido (2020) Kiuavaja projekteerimine. [thesis] [en] The Design of Fiber Opener.

Leiste, Agnes (2020) Varude juhtimise tulemuslikkuse parendamine läbi efektiivsusnäitajate analüüsi ettevõttes Antalis AS. [thesis] [en] Improvement Possibilities of Key Performance Indicators in Inventory Management of Antalis AS.

Lemats, Ester (2020) Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine ja selle muutused Räpina vallavalitsuse näitel. [thesis] [en] Financing of a local government unit and its changes on the example of Räpina Municipality Government.

Lemmergas, Ave (2020) Muudatuste juhtimine Pärnu sotsiaalkeskuse näitel. [thesis] [en] Change management on the example of Pärnu Social Centre.

Lemmik, Oliver (2020) Eesti kaitseväe rivitehnika elektriakumulaatorite elutsüklihaldus. [thesis] [en] Combat Vehicles Batteries Lifecycle Management of the Estonian Defence Forces.

Lepna, Ragnar (2020) Ärimaja Ehituse Organiseerimine. [thesis] [en] The Organization of Business House Construction..

Lepp, Toomas (2020) Juhend-eeskiri eesti autovedajatele raudbetoonelementide transportimiseks. [thesis] [en] Guide-Rules for Estonian Carriers for Transporting Reinforced Concrete Elements.

Lepparu, Kairi (2020) Tööandja brändi arendamine aktsiaseltsis Stoneridge Electronics. [thesis] [en] Developing employer brand in Stoneridge Electronics AS.

Lesmet, Oksana (2020) Toodangu kvaliteedi probleemide analüüs ja parendamisvõimalused Segers Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Production Quality Problems and Possibilities for Improvement on the Example of Segers Eesti OÜ.

Liblik, Kristel (2020) Maanteedel kergliiklejate ohutuse tagamise meetmete rakendamise analüüs. [thesis] [en] Analysing the Safety Measures for Pedestrians and Cyclists on Highways.

Liinamäe, Stella-Ingrid (2020) Konkurentsipositsiooni hindamine ettevõtte OÜ Türi Bel-Est näitel. [thesis] [en] Evaluation of the competitive position on the example of the OÜ Türi Bel-Est company.

Liivlaid, Kerri (2020) Lühiajalise ja pikaajalise maksevõime analüüs tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Analysis of short-term and long-term solvency in example of manufacturing company.

Lille, Terje (2020) Sotsiaalprogrammi agressiivsuse asendamise treening mõju vägivaldse kuriteo toime pannud õigusrikkujatele. [thesis] [en] The Impact of the Social Program Aggressiveness Replacement Training on the Offenders who have Committed a Violent Crime.

Lillmaa-Niklus, Oivi (2020) AS Eesti Post elektroonlise dokumendihaldussüsteemi töövoogude kaardistamine ja analüüs. [thesis] [en] Modelling and Analysis of the Electronic Document Management System Workflows of AS Eesti Post.

Lindberg, Lisa Mai (2020) Kvaliteetsest farmikarusnahast keskkonnasäästliku kasuka valmistamine. [thesis] [en] Production of an Ecologically Sustainable Fur Coat.

Lokk, Jaanika (2020) Raamatupidamise aastaaruande vastavus Eesti finantsaruandluse standardile väikeettevõtja näitel. [thesis] [en] The Compliance of Annual Accounts with the Estonian Financial Reporting Standard on the Example of a Small Entity.

Lood, Kairit (2020) Investeerimisega alustamise võimalused minimaalsete rahaliste vahenditega Tallinna Tehnikakõrgkooli näitel. [thesis] [en] Possibilities of starting investing with minimal funds on the example of Tallinn University of Applied Sciences.

Look, Gert (2020) Balti Jaama Konn. [thesis] [en] Toad of Baltic Station.

Lubi, Kaidi (2020) Ettepanekud Eesti tagasitäite määruse koostamiseks. [thesis] [en] Proposals for Drafting an Estonian Backfill Regulation.

Luhaäär, Valter-Hellart (2020) Toiduainete transpordile kehtestatud steriilsusnõuded ja nende rakendamine. [thesis] [en] Foodstuff Transportation Sterility Requirements and Application.

Luht, Reimo (2020) Velomarket OÜ varude juhtimine. [thesis] [en] Inventory management of Velomarket OÜ.

Luik, Kairi (2020) Komponentide nõudluse prognoosimise parendamine ettevõttes Bed Factory Sweden OÜ. [thesis] [en] Improving component demand forecasting on the example of Bed Factory Sweden OÜ.

Luik, Sander (2020) Sidumata teedeehitusmaterjalide ja pinnaste liigitus sõelkõvera baasil, töövahendi koostamine. [thesis] [en] Classification of unbound road construction materials based on grain curve - compilation of working tool.

Lume, Evelyn (2020) Sünnitusjärgses depressioonis olevate emade toimetulek. [thesis] [en] Mothers coping with postpartum depression.

Lumiste, Martin (2020) Teekasutustasu kehtestamine ja rakendamine eestis. [thesis] [en] Implementation and establishment of road user charge in Estonia.

Luuk, Elerin (2020) Äriplaan parukakoja loomiseks. [thesis] [en] Business plan for opening of a wig chamber.

Lõhmus, Luule (2020) Põllumajandustoetusi taotlevate osaühingute finantsaruannetes esinevate väärkajastuste tuvastamismeetodid. [thesis] [en] Methods for identifying misstatements in financial statements of companies applying for agricultural aid.

M

Maasik, Triina (2020) Kaubavedude digitaliseerimisega kaasnev kasu Eesti Maanteeameti näitel. [thesis] [en] The Benefits of Freight Transport Digitalization Based on the Example of the Estonian Road Administration.

Mahlapuu, Laura-Maria (2020) Tööandja bränd personali värbamisel ettevõttes Abc Supermarkets AS. [thesis] [en] employer's brand in recruitment of staff in ABC Supermarkets AS.

Maidle, Karl (2020) Tornsüsteemi efektiivsuse analüüs ettevõtte Alas-Kuul AS näitel. [thesis] [en] Lean Lift Efficiency Analyse Based on Alas-Kuul AS.

Maimann, Kaisa (2020) Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele. [thesis] [en] Impact of 2+1 roads to drivers behavior and road safety in Estonia.

Marandi, Hille (2020) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of West Tallinn Central Hospital Ltd.

Marandi, Mart (2020) 2Smart Systems OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business plan for 2Smart Systems Ltd.

Mardna, Kristjan (2020) Äri- ja meditsiinihoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Commercial and Medical Building Construction Organisation.

Mardo, Menhart (2020) Teelõigu rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of a Road Section.

Maripuu, Johanna (2020) Terviklikule tarneahelale põhineva ettevõtte kujundamine Frank Kutter OÜ näitel. [thesis] [en] Designing a Company Based on a Complete Supply Chain on the Example of Frank Kutter OÜ.

Mark, Jürgen (2020) Gaasileekpihustus pinnete mehaaniliste omaduste uurimine. [thesis] [en] Investigating the Mechanical Properties of Gas Sprayed Surfaces.

Markus, Tõnu (2020) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (MT). [thesis] [en] Organizing the Construction of the Maleva 18 Apartment Building.

Marleen, Taal (2020) Eesti autovedajate valmisolek ohtlike veoste transportimiseks. [thesis] [en] Estonian Road Hauliers’ Preparedness for The Transportation of Dangerous Goods.

Martin, Rauno (2020) Kiirhoolduse juurutamine ettevõttes Autospirit Tartu OÜ. [thesis] [en] The Introduction of Express Service in the Company Autospirit Tartu OÜ.

Martinson, Magnus (2020) Tsementstabiliseeritud katendikihtide ehitamine – erinevate tehnoloogiate majanduslik ja tehniline võrdlus. [thesis] [en] Construction of cement stabilized pavement layers - economical and technical comparison of different technologies.

Martsepp, Mariliis (2020) Töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes. [thesis] [en] Employee Engagement with Work in a Retail Company.

Matrossov, Aleksander (2020) Multikultuurse meeskonna juhtimine Päästeametis. [thesis] [en] Leading a multicultural team at the Rescue Board.

Matt, Marita (2020) AS Saku Metall Uksetehase metallukse tootmise painutustehnoloogia parendamine. [thesis] [en] Improvement of Bending Technology in the Production of the Metal Door of AS Saku Metall Door Factory.

Meltsas, Sven (2020) Teelõigu rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of a Road Section.

Meriluht, Evelia (2020) Laoprotsesside optimeerimine Tradehouse OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of The Warehouse Processes on The Example of Tradehouse Ltd.

Mets, Raili (2020) K.Met AS jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal. [thesis] [en] Assessment of the financial sustainability of the company K.MET AS.

Mets, Rudolf (2020) Narva linna ristmike rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of Narva City Road Intersections.

Metsar, Külliki (2020) Tugiisiku tööga seotud probleemid. [thesis] [en] Problems in the Work of the Support Person.

Miklaševics, Ruslan (2020) Ekraanidel põhineva teavitussüsteemi juurutamine Tallinna Polütehnikumis. [thesis] [en] Screen Based Notification System Implementation in Tallinn Polytehnic School.

Mill, Tarvo (2020) Arvutigraafika I 2-loenguvideo 15-04-20. [lecture video]

Mill, Tarvo (2020) Arvutigraafika_I_loenguvideo_15_04_20. [lecture video]

Mintšenkov, Andrei (2020) Tänava kergliiklustee ehitusprojekt. [thesis] [en] Cycle and Pedestrian Pathway Construction Project.

Mitt, Marchello; Kaasik, Kennet (2020) Korterelamu renoveerimis- ja laiendusprojekt. [thesis] [en] Apartment building renovation and extension project.

Moora, Liis (2020) Veebipoe funktsionaalsuse parendamise võimalused AS Teaspon näitel. [thesis] [en] Web Store Functionality Improvement Possibilities on the Example of AS Teaspon.

Mooses, Kristiina (2020) Tehnoloogide töökorralduse parendamine toote kvaliteedi tagamisel. [thesis] [en] Improving Technologists Work Organization while Assuring Product Quality.

Murdla, Marken (2020) Naastrehvide kasutuse osakaal ja selle mõju Tallinnas. [thesis] [en] The Proportion of Studded Tires Use and It`s Impact in Tallinn.

Must, Mari-Liis (2020) Teeninduskvaliteedi hindamine ettevõttes Lucky Loore OÜ. [thesis] [en] Evaluation of service quality based on Lucky Loore OÜ.

Mägi, Ago (2020) Pääsküla jaotusvõrgu rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of Pääsküla Distribution Network.

Mägi, Paula (2020) Eramu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the Construction of a Private Residence.

Mägi, Siim (2020) Raideri sisepõlemismootori asendamine elektrimootoriga. [thesis] [en] Rider Internal Combustion Engine Replacement with Electric Motor.

Mänd, Margus (2020) Toodete omahinna arvestus puidutööstusettevõttes. [thesis] [en] Cost calculation of products in a wood industry company.

Männik, Timo (2020) Kasutatud sõidukite müügisalongi loomise tasuvuse analüüs. [thesis] [en] Analyzing the Profitability of Creating an Used Vehicle Showroom.

Märt, Grauberg (2020) Büroohoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Construction Organisation of the Office Building.

Märtson, Mikk (2020) Liiklusõnnetusi põhjustavad tegurid ja nende vältimise võimalused veoettevõtetes. [thesis] [en] Factors that cause traffic accidents and avoiding possibilities in hauling companies.

Mätas, Laura (2020) Mee töötlusbussi arendamine väikeettevõtjale. [thesis] [en] Mobile Honey Harvester Development for a Small Entrepreneur.

Mölder, Lauri (2020) Tööriistade markeerimine tööriistade jälgimise korraldamiseks. [thesis] [en] The Marking of Tools for Organizing the Tools Tracking.

Mölder, Maria Kristiina (2020) Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS. [thesis] [en] Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS.

Mühlberg, J. (2020) Teekonstruktsiooni kvaliteedinäitajate kujunemine mehhaniseeritud tööprotsesside tulemusena. [thesis] [en] Formation of quality indicators of road structure as a result of mechanised work processes..

Müts, Taavi (2020) Elektrilise autobussi käitlus: laadimisvõrgustikud. [thesis] [en] Electric Bus Handling: Charging Networks.

N

Narusberg, Kati (2020) Sotsiaaltöötaja tööstress ja läbipõlemine ning supervisioon kui üks võimalik ennetusmeetod. [thesis] [en] Work stress and burnout, supervision of a social worker as one possible method of prevention.

Narusing, Gerili (2020) Töötajate kohanemine infotehnoloogiliste lahendustega Tartu jaekauplustes. [thesis] [en] Adaption of employees to information technology solutions in Tartu retail stores.

Neudorf, Merike (2020) Optiline Grupp OÜ finantsmajandusliku olukorra anlüüs. [thesis] [en] Analysis of the Financial Economic Situation of Optiline Grupp OÜ.

Nigul, Raili (2020) Töökorralduse parendamine Farmi Piimatööstuse näitel. [thesis] [en] Improving Work Organization on the Example of the Farmi Piimatööstus Ltd.

Nikolajev, Peeter (2020) Võidula mõisa renoveerimise ettepanekud. [thesis] [en] Propositions for the Renovation Works of Võidula Manor.

Noot, Kristjan (2020) Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid teevalgustite kohta. [thesis] [en] Environmentally Friendly Public Procurement Criteria for Road Lights.

Nurges, Joonas (2020) Biokütuste masside ja tuha koostise võrdlus Tallinna elektrijaama näitel. [thesis] [en] Analysis of Biofuel Masses and Biofuel Ash Composition on the Example of Tallinn Power Plant.

Nõmper, Egle (2020) Kommunikatsiooni roll muudatuste protsessis Anija Valla lasteaias. [thesis] [en] The Role of Communication During an Organisational Change in Pre-school Establishments of Anija Parish.

Nõuakas, Kati (2020) Ettevõtluskoolitus: finantsprognoosimine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2020) Ettevõtluskoolitus: käibemaks. [instructional video]

O

Ojamäe, Kaisa (2020) Metallitööstusettevõtte tulude ja kulude arvestus ja analüüs. [thesis] [en] Calculation and analysis of revenue and expenses of a metal industry company.

Ojamägi, Üllerin (2020) Kangaste testimise protsesside parendamine Baltika AS näitel. [thesis] [en] Improving textile testing processes based on the example of Baltika AS.

Ojarand, Getrud (2020) Müügiedendusmeetodite tõhususe uurimine kaupluse SŃOB näitel. [thesis] [en] The Sales Promotional Methods Effectiveness on the Example of SNOB.

Ojasalu, Ivari (2020) Tänava rekonstrueerimise projekti- ja ehitusprotsessi analüüs. [thesis] [en] Analysis of a Construction Project and the Construction Process.

Ollema, Rasmus (2020) Laohoone teraskonstruktsiooni arvutamine. [thesis] [en] Structural Design of Steel Structures for Warehouse.

Orav, Adelina (2020) Madratsitootja pakkimioskonna töö parendamine. [thesis] [en] Improving the Work of the Mattress Manufacture´s Packanging Department.

Orav, Henri (2020) Kemikaalide mahuti projekteerimine ja tootmine. [thesis] [en] Engineering and Production of Storage Unit for Chemicals.

Orlov, Marko (2020) E-tellimuste esitamise keskkonna kasutamine Greencarrier Freight Services Estonia OÜ klientide näitel. [thesis] [en] The Introduction of Implementation of an E-Ordering Environment among the Clients of Greencarrier Freight Services Estonia PLC.

Ott, Mariella (2020) Tootmise planeerimise protsessi parendus ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Improvement of Production Planning Process Based on Company X.

P

Paap, Kimmo (2020) Poorse stabiliseeritud katendikihi kasutamine teede ehituses - eelised ja puudused. [thesis] [en] Constructing Porous Stabilizing Road Pavement Layers – Advantages and Disadvantages.

Paats, Karmen (2020) Läbisõidupõhine liikluskindlustus. [thesis] [en] Mileage-Based Motor Insurance.

Pabstel, Marika (2020) Paindlike töövormide rakendamine juhiabi töös. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangements in assistant manager work.

Paju, Keidi (2020) Konteinerite käsitsi mahalaadimise protsessi automatiseerimine Logistika Pluss OÜ näite. [thesis] [en] Automation of the Manual Container Unloading Process On The Example of Logistika Pluss Ltd.

Paju, Taniel (2020) Rocca al Mare: linnakeskuse kujundamine. [thesis] [en] Rocca al Mare: Designing an urban centre.

Pajula, Sten (2020) Laohoone valgustuse renoveerimine. [thesis] [en] Warehouse Lighting Renovation.

Palu, Kaspar (2020) Eestis müüdavate jahutusvedelike vastavus tehnilistele normidele. [thesis] [en] Coolants Sold in Estonia and their Compliance with Technical Standards.

Paluoja, Kristina (2020) Tööstress ja läbipõlemine Eesti Töötukassa juhtumikorraldajate näitel. [thesis] [en] Work stress and burnout on the example of case managers of the Estonian Unemployment Insurance Fund.

Pappel, Raul Ronald (2020) Forss/Škoda esindusõigusega autoteeninduse loomine Lasnamäele. [thesis] [en] Establishment of Forss Car Service with Representative Rights of Škoda in Lasnamäe.

Parbus, Brenda (2020) Rõivabrändide valiku mitmekesistamine ettevõtte WAB OÜ näitel. [thesis] [en] Diversification of Clothing Brand Options in the Example of the Company WAB OÜ.

Parri, Silver (2020) KeyAqua programmi kasutuselevõtt AS Saku Maja näitel. [thesis] [en] Implement of the KeyAqua Program Based on the Example of AS Saku Maja.

Paul, Kerdo (2020) Seade teraskiudude eraldamiseks betoonisegust. [thesis] [en] Device for Separating Steel Fibers from Concrete Mixture.

Peetris, Inge (2020) Kuidas on realiseerunud projekteeritud A energiatõhususklass kortermaja näitel. [thesis] [en] Did the A Energy Class Designed and Built Residential Building Meet its Given Specifications.

Pent, Taimi (2020) Seicom OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Analysis of the financial situation of Seicom OÜ.

Peterson, Heilika (2020) Tartu ja Tartumaa 10–14aastaste laste hinnangud oma finantskirjaoskusele. [thesis] [en] Assessments of Tartu and Tartu County children aged 10 to 14 to their financial literacy.

Petrov, Mardo (2020) Eesti tarbijate ostukäitumine ja tarbimisharjumused e-kaubanduses. [thesis] [en] The consumer behaviour and consumption habits of Estonian consumers in e-commerce.

Pigul, Erly (2020) Eurotrans OÜ materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile. [thesis] [en] Adherence of the Accounting of Eurotrans OÜ’s Tangible Fixed Assets to the Estonian Financial Reporting Standard.

Piho, Kristina (2020) Varude vähendamine tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Inventory Reduction in a Production Company.

Pihu, Ats-Janno (2020) 630 A nimivooluga päikeseelektrijaama madalpingejaotusseadme optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of a 630 A Rated Low Voltage Switchboard Intended for a Solar Power Plant.

Piip, Rauno (2020) Ettevõtte Waizly Education OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business Plan for Company Waizly Education OÜ.

Pikk, Henri (2020) Ühe tüki voo rakendamise analüüs ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] One-Piece Flow Implementation Analysis on the Example of ABB Ltd Compact Secondary Substations Factory.

Pilisner, Sander (2020) TTK peahoone radooni ohutuse monitooring. [thesis] [en] Radon Safety Monitoring in the Main Building of Tallinn University of Applied Sciences.

Pilv, Saskia (2020) Kapselkollektsiooni kleidimudelite väljatöötamine Supermoon OÜ-le. [thesis] [en] Developing Dress Styles for Supermoon OÜ Capsule Collection.

Plamus, Markus (2020) Pelletiküttel saunaahju tootearendus. [thesis] [en] Development of Wood Pellet Fired Sauna Stove.

Plaser, Silver (2020) 400/150 kV alajaama 400/230 VAC omatarbe keskuse lahendus. [thesis] [en] 400/150 kV Substation 400/230 VAC Auxiliary Design.

Pogosjan, Elizabeth (2020) Turundusplaan ettevõttele OÜ La Caramella. [thesis] [en] Marketing Plan for OÜ La Caramella.

Pool, Katrin (2020) Õpetajate teadlikkus aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsest koolis. [thesis] [en] Awareness of teachers about a child with Attention Deficit Hyperactive Disorder at school.

Poom, Joosep (2020) Terasest toodete keemilise konversiooni töötlusüksuse eelprojekt. [thesis] [en] Preliminary Design of Chemical Conversion Processing Unit for Steel Products.

Potman, Aire (2020) IT teenuse halduse tarkvara ja tehnilise toe osakonna tööprotsessi analüüs Eesti Post AS näitel. [thesis] [en] Analysis of IT Service Management Software and Technical Support Department Work Process on the Example of Eesti Post AS.

Poštaritsa, Robert (2020) Laohaldussüsteemi efektiivsuse analüüs Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses. [thesis] [en] Analysis of the efficiency of the warehouse management system in the logistics center of Nefab Packaging LTD.

Protsak, Ksenja (2020) Tegevuspõhise kulude juhtimise põhiprobleemid ettevõtte Mest Food OÜ näitel. [thesis] [en] Main problems of activity-based cost management on the example of Mest Food Ltd.

Pukko, Küllikki (2020) Veterinaariaettevõtte finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial Analysis of a Veterinary Company.

Pukko, Martti (2020) Järelhaagise projekteerimine mobiilsele veojõustendile. [thesis] [en] Designing Trailer for Mobile Chassie Dynamometer.

Punger, Rasmus (2020) Autoelamu projekteerimine ja ehitamine Volkswagen Caravelle baasil. [thesis] [en] Designing and Building a Campervan on the Basis of a VW Caravelle.

Pärisma, Klaus-Villem (2020) Höövelliini valmistoote pakendamistehnoloogia parendamine. [thesis] [en] Improvement of the Packaging Technology of Planing Line End Products.

Pärk, Magnus (2020) Uue tootesarja loomine ja arendamine tsiviillaevadele. [thesis] [en] New Product Family Creation and Development for the Civil Ships.

Pärl, Timo (2020) 52-tonnise täismassiga veokite eriveoloa kasutusõiguse tingimuste muutmise vajadus eestis. [thesis] [en] The Need for Changes in the Conditions of 52-Tons Maximum Weight Lorries Special Permit in Estonia.

Pärnamäe, Rakell (2020) Projektidel esinevate probleemide juurpõhjused ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Root Causes of Problems in Projects on the Example of ABB Compact Secondary Substations Factory.

Pärtel, Mart (2020) Team Eco Race Estonia võistlussõiduki ülekandesüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] The Design of Team Eco Race Estonia Competition Vehicle Transmission System.

Põder, Kerlin (2020) Apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullervedu Tallinnas. [thesis] [en] 24-hour courier for over-the-counter drugs in Tallinn area.

Põder, Mart (2020) Hooldusosakonna klienditeeninduse uurimine ja parendamine Catwees OÜ näitel. [thesis] [en] Research and Development of Customer Service of Maintenance Department on the Example of Catwees OÜ.

Põesaste, Maaria (2020) Multi Marger AS finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Financial Situation of Multi Marger AS.

Põld, Piret (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine avaliku sektori üksusele OÜ Kose Vesi näitel. [thesis] [en] The preparation of internal accounting rules for the public sector unit OÜ Kose Vesi is an example.

Põldre, Marja-Liisa (2020) B2B turundus ja -tööriistade kasutamine internetiseeruvas ärikeskkonnas. [thesis] [en] B2B Marketing and Use of Tools in the Interneting Business Environment.

Põõsaste, Peeter (2020) 3-teljelise portaaltüüpi virnastaja Y ja Z telje eelprojekt. [thesis] [en] 3 Axis Portal Type Stacker Y and Z Axes Premilinary Design.

R

Raamat, Kaidi (2020) Lääne-Virumaa ettevõtete investeeringud inimkapitali. [thesis] [en] Human capital investments of companies in Lääne-Virumaa.

Raba, Sven (2020) Ettevõtte Ampler Bikes OÜ varude juhtimise parendamine. [thesis] [en] Inventory Management Improvements on the example of Ampler Bikes OÜ.

Rahe, Ragne (2020) Intellektipuudega õpilaste hariduse omandamine ja tööleasumine. [thesis] [en] Education and Employment of Intellectually Disabled Students.

Rahu, Helena (2020) Tootmishaldus tarkvara IME kasutusjuhendi loomine ettevõttes AS Salvest. [thesis] [en] Production Management Software IME Manual Creation in AS Salvest.

Raig, Anti (2020) Reoveepuhasti elekter ja automaatika. [thesis] [en] Electrical and Automation System of the Wastewater Treatment Plant.

Rainer, Vahter (2020) Betooni survetugevuse määramine mittepurustaval meetodil. [thesis] [en] Determination of Concrete Compressive Strength with Non-Destructive Method.

Rak, Daniel; Miilits, Karl-Johannes (2020) Ettevõtte Timbeco Woodhouse OÜ hetkeolukorra analüüs ja digipöörde teekaardi koostamine. [thesis] [en] Timbeco Woodhouse OÜ Analysis of Current Situation and Compilation of a Digital Revolution Road Map.

Rand, Kertu (2020) Klienditeenindajate töörahulolu ja motivatsioon ettevõttes LPP Estonia OÜ. [thesis] [en] Customer Service Job Satisfaction and Motivation in LPP Estonia OÜ.

Randoja, Marek (2020) Mobiilse tootmis- ja teenindussüsteemi protsessi kaardistamine ja parendamine ettevõtte HANSA-FLEX OÜ näitel. [thesis] [en] Mapping and Improving the Mobile Production and Service Unit Process on the Example of the Company HANSA-FLEX OÜ.

Randpere, Ivo (2020) 5S süsteemi juurutamine Paulig Coffee Estonia AS hooldusosakonnas. [thesis] [en] 5S System Implementation in Paulig Coffee Estonia AS Aftersales.

Randväli, Madleen (2020) Starteegilise jätkusuutlikkuse hindamine tasakaalus tulemuskaardi meetodil Tineke OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic sustainability assessment using the balanced scorecard method on the example of OÜ Tineke.

Ranne, Raivo (2020) ERG025 - Raivo Ranne. [lecture video]

Rassolov, Daniel (2020) Töötajate motiveerimine ja töörahulolu aktsiaseltsis Skinest Technology. [thesis] [en] Employee motivation and job satisfaction in Skinest Technology AS.

Ratassepp, Kristel (2020) Pelgulinna ja Kalamaja ühendav kergliiklussild. [thesis] [en] Pedestrian bicycle bridge between Pelgulinn and Kalamaja.

Raud, Martin (2020) Lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise töökorraldusprojekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of an Airport Traffic Area.

Raudla, Kristi (2020) Lasterikkad pered Eestis. [thesis] [en] Life of large families in Estonia.

Raudmäe, Günther; Timofejeva, Jekaterina (2020) Plasmakeevituse tehnoloogia uurimine. [thesis] [en] Research on Plasma Welding Technology.

Raudsep, Liis (2020) Turvafirma AS G4S Eesti personali värbamisprotsessi uuring. [thesis] [en] Survey on the Personnel Recruitment Process at Security Company AS G4S Eesti.

Raudsepp, Andrus (2020) Alumiiniumkomposiit fassaadikasseti juurutamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementation of Aluminium Composite Facade Cassette.

Rebane, Egle (2020) Plastikjäätmete kasutamise võimalikkus asfaltbetoonsegu täiendava sideainena. [thesis] [en] Possibilities of Using Waste Plastic as an Additional Binder in the Asphalt Mix.

Rebane, Karl-Magnus (2020) Mastalajaama projekteerimine liitumisvõimsuse suurendamiseks. [thesis] [en] Mast Transformer Substation Design for Increasing Electrical Power.

Rebane, Kersti (2020) Toote omahinna arvestus ja tasuvusanalüüs Prometec Metall OÜ näitel. [thesis] [en] Price calculation of the product and cost-effectiveness analysis by PROMETEC Metall OÜ.

Rebane, Laura (2020) Elanikelt kogutud segapakendijäätmete analüüs sõltuvalt kogumissüsteemist ja ringlussevõtust. [thesis] [en] Analysis of Mixed Packaging Waste Collected from the Residents Depending on the Collection System and Recycling.

Reidma, Carolina (2020) Pärnu Ülilinnak. [thesis] [en] Pärnu Campus.

Reiljan, Kerlin (2020) Rõivaste taaskasutamise tehnoloogilise protsessi arendamine. [thesis] [en] Development of a Technological Process for Garment Recycling.

Reimal, Raigo (2020) Renault Clio võistlusauto esiveermiku konstrueerimine. [thesis] [en] Renault Clio Rallycar Front Chassis Engineering.

Reinberg, Andris (2020) Ketiratastega võlli tehnoloogia. [thesis] [en] Chain Wheel Shaft Technology.

Reinhold, Kristiina (2020) Toitlustusettevõtte finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of a catering company.

Reinok, Maarja (2020) Tarbija eelistused Eesti moedisaini tarbimisel kauplus LEVI näitel. [thesis] [en] Consumer preferences consuming Estonian fashion design on the example of te LEVI store.

Ribelus, Jens-Peter (2020) Rootorharja projekteerimine autonoomsele tänavapuhastusrobotile Lumebot. [thesis] [en] Developing a Rotary Sweeper for Autonomous Street Cleaning Robot Lumebot.

Rikka Cruz, Angelina (2020) Eesti turul olevate ehitusmaterjalide kiirgusohutuse hinnang. [thesis] [en] Radiation Safety Assessment of Building Materials on Estonian Market.

Rillo, Liis (2020) Sisekommunikatsiooni uuring ettevõttes Lindström OÜ. [thesis] [en] Opportunities for developing internal communication in Lindström limited-liability company.

Rits, Sander (2020) Projekti vead ja nende lahendused maantee õgvendusel. [thesis] [en] Errors in the Project and Solutions for Narrowing the Road.

Rodriquez, John (2020) Moodle hindamise objekti loomine ja hinnete sisestamine. [instructional video]

Rodriquez, John (2020) TTK e-toe monitooringu tulemused. [other]

Rodriquez, John (2020) Virtec presentation (JR). [other video]

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2020) 3D masonry house model - Virtec project. [interactive exercise]

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2020) foundation model - Virtec project. [interactive exercise]

Rodriquez, John (2020) BigBlueButton (Moodle'is). [other video]

Rohtla, Anton (2020) Loksa linna liiklusohutuse probleemide analüüs ja arenguvõimalused. [thesis] [en] Analysis of Loksa City Traffic Safety Problems and Development Opportunities.

Rohulaid, Merili (2020) Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamine põllumajandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting amortization methods of fixed Assets on the Example of an Agricultural Company.

Rohumäe, Ragnar (2020) Pisipakkide ja alusekauba koosveo võimalused Arco Transport AS saksamaa osakonnas. [thesis] [en] Possibilities of co-transporting small packages and pallet cargo in the German department of Arco Transport AS.

Roogsoo, Andres (2020) Tartu Pargikeskus. [thesis] [en] Tartu Park Hub.

Rool, Birgit (2020) Ettevõtte sõidukite maksustamine Rimi Eesti Food AS näitel. [thesis] [en] Taxation of company cars on the example of Rimi Eesti Food AS.

Roosimaa, Jaana (2020) Maksudeklaratsioonide paberkandjal esitamisest tuleneva halduskoormuse vähendamise võimalused. [thesis] [en] Possibilities of reducing administrative workload resulting from submission of tax returns on paper.

Roosmets, Merily (2020) Töötajatele pakutavad soodustused ja nende maksuatmine. [thesis] [en] Employees’ benefits and their taxation.

Rooso, Raul (2020) Keskpinge jaotusseadme releekaitse ja automaatika testimise optimeerimine. [thesis] [en] The Optimisation of Medium-Voltage Switchgear Relay Protection and Automation.

Rosenbaum, Reijo (2020) Ärimaja ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Office Building Construction Works.

Rosenberg, Kelli (2020) Brändi tuntuse uuring kohalikul turul River Islandi näitel. [thesis] [en] River Island brand awarness in Estonia.

Rosenfeldt, Märt (2020) Aktsiate tootluse prognoosimine regressioonanalüüsi abil. [thesis] [en] Forecasting stock market returns using regression analysis.

Rumjantseva, Anna (2020) Suurpea Sanatoorium. [thesis] [en] Suurpea Sanatorium.

Ruth, Kuriks (2020) Andmekaitse nõuete rakendamine era- ja avaliku sektori raamatupidamises. [thesis] [en] Implementation of data protection requirements in private and public sector accounting.

Ruzevitš, Angela (2020) Andmekaitse põhimõtete rakendamine isikuandmete töötlemisel raamatupidamises. [thesis] [en] Implementation of data protection principles in processing personal data in accounting.

Rämmar, Helina (2020) Korduvkasutatavate ja ühekordsete käterätikute elutsükli hindamine ning kasutus juuksurisalongides. [thesis] [en] Life Cycle Assessment of Reusable and Disposable Towels and Their Usage in Hairdressing Salons.

Rääk, Kristel (2020) Mitmekanalilise kaubanduse areng ettevõttes Põldma Kaubanduse AS. [thesis] [en] Omnichannel commerce development in company Põldma Kaubanduse AS.

Rüütli, Anneli (2020) Psühhosotsiaalsed ohutegurid Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonnas. [thesis] [en] Psychosocial Risk Factors in the Benefits Department of the Social Insurance Board.

S

Saar, Gerda (2020) Väärtusahela kaardistamine ettevõtte AS Harju Elekter Elektrotehnika näitel. [thesis] [en] Value Stream Mapping on the Example of AS Harju Elekter Elektrotehnika.

Saarnak, Steven (2020) Päevassaare Spa. [thesis] [en] Päevassaare Spa.

Saarsalu, Maris (2020) Moetööstuses tekkivate tekstiiliülejääkide jäätmekäitlusse saatmise vähendamine interaktiivse platvormi materjalivoog näitel. [thesis] [en] Reducing the landfilling of textile leftovers of fashion Industry Based on the Example of Materjalivoog platform.

Safiulina, Elena (2020) Kolleegilt Kolleegile (1.2020) - Elena Safiulina. [other video]

Salami, Mouna (2020) Õpilaste koolikohustuse mittetäitmine ja lastekaitsetöötajate võimalused nende toetamisel. [thesis] [en] The students absences in compulsory education and opportunities for the child protection workers to support them.

Salu, Marit (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Miratex OÜ näitel. [thesis] [en] Composition of internal accounting policies and procedures on the example of Miratex OÜ.

Salujärv, Sigrid (2020) Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangement for office employees in Kaubamaja PLC.

Salur, Renita (2020) Materiaalsete põhivarade arvestus OÜ Kõpu PM näitel. [thesis] [en] Calculation of tangible fixed assets based on OÜ Kõpu PM.

Saluri, Kärt (2020) Suletud tavajäätmeprügilate järelseiretulemuste analüüsimine nõrgvee põhjal. [thesis] [en] Analysis of Closed Municipal Landfills Based on Leachate Follow-Up Monitoring Results.

Sarapuu, Elari (2020) Defektide kaardistamine ravila silla tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit. [thesis] [en] Mapping the Defects of Ravila Bridge and Assessing the Technical Condition Using the Building Information Model.

Sauk, Aivar (2020) Pikkade autorongide tehnilised tingimused Eestis. [thesis] [en] Technical Conditions of Long Road Trains in Estonia.

Savvin, Georgy (2020) Autodetailide projekteerimisettevõtte tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-Effectiveness Analysis of Car Parts Design Company.

Schmidt, Jaana (2020) Kristiine Tantsukool. [thesis] [en] Dance School of Kristiine.

Selge, Liis (2020) Kogutasu paketi loomine ettevõttele Inspect Motors OÜ. [thesis] [en] Designing a total fee package for ’Inspect Motors OÜ’.

Semjonov, Deniss (2020) Soome veosuuna protsesside täiustamine ettevõttes Greencarrier Freight Services Estonia OÜ. [thesis] [en] Finnish Road Freight Department Processes Improvement in Greencarrier Freight Services Estonia OÜ.

Sepp, Cristian (2020) Veoautode puhkeala tüüpmudel. [thesis] [en] Truck Parking Area Standard Model.

Sepp, Henrik (2020) Exceli Power BI põhise planeerimistööriista juurutamine Saku Õlletehas AS näitel. [thesis] [en] Implementation of Excel Power-BI Based Planning Tool on the Example of Saku Õlletehas AS (Saku Brewery).

Sepping, Karl Robert (2020) Konkurentsianalüüs ja laienemisstrateegia kujundamine Blorade OÜ näitel. [thesis] [en] Competitive Analysis and Development of Expansion Strategy on the Example of Blorade OÜ.

Siida, Anna-Liisa (2020) “Materiaalse põhivara arvestuse vastavus lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardile Jõgeva Vallavalitsuse näitel”. [thesis] [en] “Compliance of tangible fixed assets accounting based on the Estonian financial reporting standard on the example of Jõgeva Parish Government”.

Siidra, Siidra (2020) Teeninduskvaliteedi hindamine Nordic Digital AS esinduskauplustes. [thesis] [en] Service quality assessment in Nordic Digital AS stores.

Siilak, Toomas (2020) Nõukogude arhitektuuri taaskasutamine ja avaliku ruumi uuendus Paide vanalinnas. [thesis] [en] The adaptive reuse of Soviet architecture and public space renewal in Paide Old town.

Sildma, Illar (2020) Personaliga seotud riskid ettevõttes Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. [thesis] [en] Risks associated with staffing at Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.

Sillajõe, Mirjam (2020) Päikesepargi tootlikkusest ja tasuvusajast sõltuvalt paneelide paigaldusest. [thesis] [en] The Productivity and Payback Period of a Solar Park Depending on the Installation of the Panels.

Sirk, Cäthli (2020) Peipsiäärse valla ettevõtluse areng perioodil 2013-2017. [thesis] [en] Business development in Peipsiääre local municipality in 2013-2017.

Skatško, Igor (2020) Survevaluvormi V747 valmistamistehnoloogia. [thesis] [en] Manufacturing Technology for Injection Mould V747.

Sohranitš, Janely (2020) Lean meetodi juurutamine Rimi Eesti Food AS kauplustes. [thesis] [en] Implementation of the Lean method in the stores of Rimi Eesti Food AS.

Soomuste, Kaie (2020) Asjaajamiskorra kaasajastamine Tallinna Perekonnaseisuametis. [thesis] [en] Updating the Records Management of the Tallinn Vital Statistics Department.

Soopaju, Triin (2020) Erivajadustega täiskasvanute igapäevaoskuste arendamine ja säilitamine läbi erinevate meetodite. [thesis] [en] Developing and maintaining the daily skills of adults with special needs through a variety of methods.

Sooäär, Vaido (2020) Veskiposti arenduse 6 kV elektrivõrgu projekt. [thesis] [en] 6 kV Power Grid Project for the Veskiposti Development.

Suik, Karina (2020) Hariliku siili elupaikade sidusus Tallinna linna Nõmme ja Mustamäe linnaosades. [thesis] [en] Habitat Connectivity of the European Hedgehog in Nõmme and Mustamäe Districts in the City of Tallinn.

Suits, Jane (2020) Ettevõtte AS Solbritt finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of ’AS Solbritt’.

Sulavee, Helmet (2020) CNC servatöötluspingi arendus. [thesis] [en] CNC Edge Processing Machine Development.

Sulev, Laura (2020) AS Connecto Eesti tasuvuse analüüs. [thesis] [en] Profitability analysis of AS Connecto Eesti.

Sultsing, Elen (2020) Esko talu OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Financial analysis based on Esko Talu OÜ.

Sutt, Merili (2020) Personali töörahulolu ja motivatsioon spaahotellis. [thesis] [en] Job satisfaction and motivation survey among the employees of spa hotel.

Suursild, Piret (2020) Kasumiaruande skeemi 2 vastavus EFS-le ja finantsanalüüs OÜ-s Vinare Logistika. [thesis] [en] Compliance of the Income Statement Layout 2 with EFS and financial analysis of OÜ Vinare Logistika.

Suvi, Karoliina (2020) Rakvere diagonaaltänava kvartal. [thesis] [en] Rakvere Diagonal Street Quarter.

Suvi, Kleiri Liisa (2020) Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a concept for purchasing raw hides and tanning services based on the example of Õngu Maheveis OÜ.

Sägi, Kaidi (2020) Sotsiaalpedagoogi võimalused põhikoolis õppija õpimotivatsiooni toetamisel. [thesis] [en] Possibilities of a social pedagogue supporting the learning motivation of basic school student.

Sõmer, Lea (2020) Kasuperede kompetentsi- ja ressursivajadus laste sünniperedega suhtlemisel. [thesis] [en] Competence and resource needs of foster families in communicating with the children's birth families.

Süld, Janar (2020) Pooltoodete planeerimine ABB AS Komplektalajaama tehase näitel. [thesis] [en] Planning of Semi-Finished Products on the Example of ABB AS Compact Secondary Substations Factory.

T

Tagam, Liisa-Helena (2020) Foxily Design OÜ klientide rahulolu uuring. [thesis] [en] The Customer Satisfaction Study of Foxily Design Ltd.

Taimsaare, Allar (2020) Mitmekordse hoone seinte ja postide koormusolukorra hinnang. [thesis] [en] Assessment of the Load Situation of the Walls and Columns of a Multy-Storey Building.

Talimaa, Kevin (2020) Soome-Eesti importkauba veo arendamine ettevõtte Transpoint International (EST) AS näitel. [thesis] [en] Development of the Finnish-Estonian Freight Transport on the Example of Transpoint International (EST) Ltd.

Tallermaa, Ragner (2020) Trükikummi perforaatori projekteerimine. [thesis] [en] Designing of Printing Rubber Perforator.

Talu, Kert (2020) Kortermaja ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of Apartment Building.

Talu, Mait (2020) Lauda laienduse ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Milking Parlor Extension.

Tamm, Eerik (2020) Raudteepeatuse eskiislahendus. [thesis] [en] Sketch Design for a Railway Stop.

Tamm, Jüri (2020) Betooni tehnoloogiapäev 2020. [other video]

Tammar, Triin (2020) Termoveo logistilise protsessi kaardistus ja ettepanekud veoprotsessi efektiivsuse tõstmiseks. [thesis] [en] Mapping the Logistics Process of Thermal Transport and Proposals for Improving the Efficiency of the Transport Process.

Tammiste, Lenne (2020) Raamatupidamisaruande automatiseerimine Microsoft Power BI äriteabelahendusega. [thesis] [en] The Automation of Financial Reporting with Microsoft Power BI Business Intelligence Solution.

Tamsalu, Ethela (2020) Vesinik kui alternatiivkütuste tulevik. [thesis] [en] Hydrogen as the Future of Alternative Fuels.

Tappo, Helar (2020) Tehnika käsitlemise protsessi efektiivsuse tõstmise võimalused infotehnoloogia rakendamisel ettevõttes ProTone OÜ. [thesis] [en] Possibilities for Increasing the Efficiency of Handling Audio/Visual Equipment Using Information Technology in ProTone Ltd.

Tarvis, Anno (2020) Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse peremajade energiatõhususe analüüs ja renoveerimise ettepanekud. [thesis] [en] Energy Efficiency Analysis and Renovation Proposals for the Family Houses in Pärnu Children and Youth Support Centre.

Tatter, Sigrit (2020) Ehitise tasuvusanalüüs Tartus asuva kortermaja näitel. [thesis] [en] The Cost-Benefit Analysis of a Building Based on an Example of an Apartment Building in Tartu.

Taurus, Ene (2020) Kontoritöötajate tööajakulutajad Järvamaa kohalikes omavalitsustes. [thesis] [en] Office personnel workplace time wasters in Järvamaa local governments.

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

Tee, Annika (2020) Ettevõtte Standard AS tootmisprotsesside digitaliseerimine. [thesis] [en] The Digitalization of Standard Ltd Production Processes.

Tegova, Kevin (2020) Bioloogilise ja keemilise fosforiärastuse võrdlus toimiva reoveepuhasti näitel. [thesis] [en] Comparison of Biological and Chemical Phosphorus Removal on the Example of a Working Wastewater Treatment Plant.

Teinlum, Mariel (2020) Jäätmeprobleemid Eesti valdades. [thesis] [en] Waste Problems in Estonian Municipalities.

Thorslund, Birgitta (2020) Train driving exercise for train dispatchers. [instructional video]

Tigane, Sven (2020) Tänava rekonstrueerimistöö töökorraldus projekt. [thesis] [en] Street reconstruction management project.

Tihane, Age (2020) Hair Beauty OÜ äriplaan. [thesis] [en] The business plan of Hair Beauty OÜ.

Tiimann, Carmen (2020) Kuluarvestussüsteemi täiustamise võimalusi Haldus OÜ-s. [thesis] [en] Cost Accounting System Improvements in the Haldus OÜ.

Tiirats, Taavi (2020) Asfaltbetoon taaskasutatud plastikust ning bio-bituumenist. [thesis] [en] Asphalt Concrete from Recycled Plastic and Bio-Bitumen.

Tiisvelt, Liis (2020) Gelatex® tekstiilmaterjali omaduste hindamine. [thesis] [en] Assessing the properties of Gelatex® textile.

Tiivits, Marren (2020) Tasuvusuuring laoteenuse pakkumiseks Pärnu linnas. [thesis] [en] Feasibility Study for Providing Warehousing Service in City of Pärnu.

Timusk, Ketlin (2020) Sisekommunikatsiooni uuring Väike-Maarja valla allasutustes. [thesis] [en] Internal communication survey in Väike-Maarja municipal government institutions.

Tohver, Alvine (2020) Lumelauduri parka arendamine. [thesis] [en] Snowboarder's Parka Development.

Tolmov, Liisi (2020) Eesti aktsiainvestorite riskikäitumine. [thesis] [en] Risk behaviour of Estonian stock investors..

Toming, Kevin (2020) KiireKart OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business plan to KiireKart OÜ.

Tommula, Keitlyn (2020) Ametnike hinnangud võrgustikutööle, lähisuhtevägivalla ennetamiseks, lahendamiseks ja tõkestamiseks Ida-Virumaal. [thesis] [en] Officials assessment of networking for preventing, stopping and resolving domestic violence in Ida-Virumaa.

Tork, Triinu (2020) Müügikampaaniate kaubavaru juhtimine tarneahelas Mobec AS näitel. [thesis] [en] Sales Campaign Stock Management in the Supply Chain in the Example of AS Mobec.

Traumann, Ada (2020) Lesson 1 video. [lecture video]

Treial, Roland (2020) Jääkreostusobjektide infoallikad ja kategoriseerimine. [thesis] [en] The Information Sources and Categorization of Sites of Residual Pollution.

Trumm, Gert (2020) Äri- ja meditsiinihoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] The Organization of the Construction of the Special Sections of Commercial and Medical Building.

Truu, Birgit (2020) Kuusalu valla jäätmeteke aastatel 2008-2018. [thesis] [en] The Production of Municipal Waste in Kuusalu Municipality in 2008 to 2018.

Truumees, Mari (2020) Tootegrupi planeerimiseprotsessi parendamine tootmisettevõttes. [thesis] [en] Improving the Planning Process of a Product Group in a Manufacturing Company.

Trükmann, Martin (2020) Tootmisressursside planeerimine projektipõhises tootmises. [thesis] [en] Production Planning in Project-Based Production.

Tuberik, Triinu (2020) Ostjatelt laekumata arvete arvestus ja analüüs transpordiettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting for outstanding invoices of buyers and analysis on the example of a transport company..

Tulits, Geili (2020) Tervisetoodete kategooria arendamine Solarise Toidumaailmas. [thesis] [en] Development of health products in Solarise Toidumaailm.

Tupotina, Nelli (2020) Varude optimeerimise võimalused hulgikaubanduses ettevõtte "Sinitta AS" näitel. [thesis] [en] Inventory Optimization in Wholesaling on the Example of Ltd. Sinitta.

Tuvi, Margus (2020) Deinstitutsionaliseerimisega seotud riskid ja erihoolekande klientide toetamine kogukonnas. [thesis] [en] Risks of Deinstitutionalization and Support to Special Welfare Customes in Community.

Tuvikene, Piia (2020) Lean filosoofia rakendamine Rimi Eesti Food AS Tartu Rimi mini kauplustes. [thesis] [en] Applying the Lean Philosophy in Rimi Eesti Food AS Rimi Mini Markets.

Tõemets, Siim (2020) Veokijuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaaja nõuete rikkumised ja nende eeldatavad põhjused. [thesis] [en] Infringements of Driving , Working and Rest Periods by Truck Drivers and Their Expected Causes.

Tõemets, Teet (2020) Kitsa tarneahela täiustamine ettevõttes FLIR Systems Estonia OÜ kesklao varude juhtimise mudeli abil. [thesis] [en] Narrow Supply Chain Optimization in the Company FLIR Systems Estonia LLC by Means of Central Warehouse Inventory Management Model.

Tõeväli, Liisi (2020) Väikeettevõtte strateegiline juhtimine Kvaliteetuks OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic Management of a Small Company on the Example of Kvaliteetuks OÜ.

Tõnisson, Taavi (2020) Päästeameti logistilise võimekuse tõhustamine suurõnnetustel 1.jalaväebrigaadi näitel. [thesis] [en] Improving the logistical capabilities on the Estonian Rescue Board during a major accident based on the 1. Infantry brigade..

Türnpuu, Janeli (2020) Meriinovillast beebirõivaste tootearendus. [thesis] [en] Merino Wool Babyclothes product development.

U

Uduste, Fred (2020) Tootmishoone valgustuslahendus. [thesis] [en] Production Building Lighting Solution.

Uin, Tarmo (2020) Eluhoone projekt. [thesis] [en] Residential Building Construction Project.

Uuemäe, Kätlin (2020) Tugimeetmed eakatele Kohila vallas. [thesis] [en] Support measures for the elderly in Kohila municipality.

Uukkivi, Anne (2020) kirjalike tööde juhendis olevad videod. [instructional video]

Uukkivi, Anne (2020) Kolleegilt kolleegile (1.2020) - Anne Uukkivi. [other video]

Uustalu, Helin (2020) Üksi elavate eakate heaolu hajaasustatud piirkonnas ja külaselts kui sotsiaalsuse toetaja. [thesis] [en] The welfare of lonely elderly in sparsely populated areas and the village society as the advocate of socialization.

V

Vaade, Nele (2020) Köögimööbli hinnapakkumise protsessi parendamine ettevõtte Valdepol OÜ näitel. [thesis] [en] The Improvement of Kitchen Furniture Pricing Process on the Example of Valdepol OÜ.

Vaarmets, Elina (2020) Majandusaasta aruande vastavus finantsaruandluse standardile mittetulundusühingu näitel. [thesis] [en] Compliance of the Annual Report with the Estonian financial reporting standard on the example of a non-profit organisation.

Vaatsep, Kirsti (2020) Materiaalse põhivara arvestus tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting of Tangible Assets according to the Example of a Manufacturing Enterprise.

Vahtra, Mikk- Kaspar (2020) Mercedes OM606 mootori paigaldus 2. generatsiooni F-kere Pontiaci. [thesis] [en] Fitting a Mercedes OM606 Engine into a 2-nd Generation F-Body Pontiac.

Vahtriku, Rando (2020) Laserskänneri arendus. [thesis] [en] Development of Laser Scanner.

Vaigurand, Teili (2020) Müügipersonali arendamine põlvkondade lõikes Tapa linna jaekaubandusettevõtetes. [thesis] [en] Development of sales staff by generations in the retail companies in Tapa city.

Valdmann, Kristel (2020) Kuluarvestussüsteemi arendamine metsamajandusettevõttes. [thesis] [en] Developing a cost accounting system in a forestry company.

Vanaselja, Kaie Laurie (2020) Laovarude optimeerimine Orkla Eesti AS näitel. [thesis] [en] Inventory Optimzation in Orkla Eesti AS.

Vare, Martin (2020) Rendiauto tasuvus. [thesis] [en] Profitability of a Rental Car.

Vares, Timo (2020) AS Hoolekandeteenuste autopargi haldus ja kaardistus ning uuenduste analüüs. [thesis] [en] Management and Mapping of AS Hoolekandeteenuste Car Park and Analysis of Innovations.

Varvas, Martin (2020) Virtsu laguun. [thesis] [en] Virtsu Lagoon.

Vask, Johannes (2020) Variaatorkäigukasti K114F baasil õppestendi projekteerimine. [thesis] [en] Design of a test bench based on K114F continuously variable transaxle.

Veber, Reelika-Maria (2020) Tööandja brändi roll personali värbamisel ettevõttes Maxima Eesti OÜ. [thesis] [en] The role of the employer's brand in recruiting in Maxima Eesti OÜ.

Veering, Katrin (2020) Veebilehe tellimise eripärad väikeettevõtte näitel. [thesis] [en] Peculiarities of Creating a Website on the Example of a Small Company.

Vennikas, Henri (2020) Kolleegilt kolleegile (1.2020) - Henri Vennikas. [other video]

Veršinin, Dmitri (2020) Detaili tootmisprotsessi kiirendamine STAR SR20 7-teljelisel pingil. [thesis] [en] Fastening of Production Technology on STAR SR20 7-Axis Turning Machine.

Veskiväli, Heigo (2020) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (VH). [thesis] [en] Organising Construction Work of the Apartment Building.

Vetevool, Marek-Marcos (2020) Fluorpolümeeride elektrostaatiline pindamine ning tehnoloogiliste omaduste uurimine ja kasutamine. [thesis] [en] Electrostatic Coating of Fluoropolymers and Research and Application of Technological Properties.

Viia, Laura (2020) Koerte vihmakombinesoon. [thesis] [en] Rainsuit for Dogs.

Viil, Kristjan (2020) Keila linna tänavavalgustuse renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of Street Lighting in Keila.

Vijar, Angela (2020) Ametijuhendite koostamine AS Tartu Terminali teenindusjaama töötajatele. [thesis] [en] Develop job descriptions to the employees of AS Tartu Terminal.

Vildersen, Kirsika (2020) Paindlikud töövormid kaubanduses AS Tallinki näitel. [thesis] [en] Flexible forms of work in trade on the example of AS Tallink.

Vilepill, Marko (2020) Töötajate pühendumise uuring tööstuslikku hooldust pakkuvas ettevõttes. [thesis] [en] A Study of Employee Engagement in an Industrial Maintenance Company.

Vipper, Merili (2020) Eesti noorte valmisolek aktsiatesse investeerimisel. [thesis] [en] Estonian Youth Readiness in Equity Investments.

Virro, Sten-Mark (2020) Logistilise protsessi parendamine Ylisport ürituste näitel. [thesis] [en] Improving the Logistics Process by Example of Ylisport Events.

Vislapu, Steven (2020) Tallinna Viru jalakäijate tunneli valgustuslahendus. [thesis] [en] Lighting Solution for Viru Pedestrian Tunnel in Tallinn.

Vislapuu, Epp (2020) Koolivormi mudelite arendus ettevõttele Vormivabrik OÜ. [thesis] [en] School Uniform Models Development for Vormivabrik OÜ.

Voolaid, Birgit (2020) Kaubamärgi Oscar of Sweden tootmiskorralduse efektiivsuse parendamine. [thesis] [en] Trademark Oscar of Sweden Workflow Effciency Improvement.

Vunukainen, Kardo (2020) Mobiilse puiduhakkuri etteandelaua lukustuse projekteerimine. [thesis] [en] Mobile Wood Chipper Feed Table Lock Design.

Väljaste, Annika (2020) Tekstiiletikettide ja etiketimaterjalide e-kataloogi koostamine ettevõttele ACG-NYSTRÖM EESTI OÜ. [thesis] [en] Compilation of e-catalog of textile labels and label materials for ACG-NYSTRÖM EESTI OÜ.

Võsur, Tony (2020) PicoScope koolitusjuhendite loomine. [thesis] [en] Creating PicoScope Training Guidelines.

Z

Zagnoiko, Anett Mari Ann (2020) Tarbijate jõudmine toodeteni läbi turunduskanalite brändi River Island näitel. [thesis] [en] Consumers Reaching To Products Through Marketing Channels By The Example of River Island.

Zossenko, Diana (2020) Personali värbamise protsessi täiustamine ettevõttes Valeri Group oü. [thesis] [en] Improvement of the Staff Recruitment Process in Valeri Group OÜ.

Zupping, Jaagup (2020) Tallinna madal- ja keskpinge maakaablite rikete analüüs. [thesis] [en] Analysis of Faults in Tallinn Low- and Medium Voltage Underground Cables.

Õ

Õisma, Külli (2020) Palkhoone remont ja rekonstrueerimine. [thesis] [en] Repair and Reconstruction of a Log House.

Š

Ševtšenko, Eduard; Saidla, Tarmo (2020) Tarmo Saidla loeng. [lecture video]

This list was generated on Tue Jun 25 14:10:01 2024 EEST.